kredyt mieszkaniowy
Internetowa finansowa platforma transakcyjna
strona główna | o serwisie | kontakt
Kredyt Hipoteczny Millenium wniosek kredyty hipoteczne Karta Kredytowa Millenium
Kredyt hipoteczny
Kredyt Refinansowy
Kredyt Hipoteczny Biznes
Pożyczka Hipoteczna
Kredyt Konsolidacyjny
Oprocentowanie
Dłgość okresu kredytowania
Kredyt walutowy czy złotowy?
Kiedy przewalutować kredyt?
Zdolność kredytowa
Opłaty i prowizje
Zabezpieczenia kredytu
Jak wziąć kredyt i zaoszczędzić?
Nie jesteś pierwszy
Weź urlop od kredytu
7 przykazań kredytobiorcy
slownik kredytobiorcy
 

Aprecjacja - umocnienie się kursu waluty.

Aneks - zmiana warunków umowy kredytowej pomiędzy bankiem a klientem. Aneks dokonywany jest w formie pisemnej. Dotyczy zazwyczaj zmiany warunków umowy kredytowej, np. zasad naliczania oprocentowania, przewalutowania, zmiany okresu spłaty kredytu.

Bankowy tytuł egzekucyjny - zgoda podmiotu biorącego kredyt hipoteczny na natychmiastową windykację należności w razie niespłacania długu. Bank posiadający bankowy tytuł egzekucyjny nie musi iść do sądu i procesować się o spłatę zadłużenia: od razu wszczyna procedurę windykacyjną u komornika.

Banki hipoteczne - instytucje finansowe udzielające wyłącznie kredytów hipotecznych. Działają na podstawie odrębnej ustawy. Przykładami banków hipotecznych są Nykredit lub BPH Bank Hipoteczny.

Biuro Informacji Kredytowej SA - instytucja prowadząca rejestr wszystkich dłużników w Polsce. BIK rejestruje każdego, kto kiedykolwiek miał w banku kredyt, kartę kredytową czy pożyczkę. BIK monitoruje terminowość spłat należności, dzięki czemu banki mogą sprawdzać wiarygodność klientów. BIK pozwala też sprawdzić, czy klient starający się o kredyt nie zataił innego kredytu lub pożyczki.

Cesja - przeniesienie praw.

Cesja praw ubezpieczenia - przeniesienie praw wynikających z umowy ubezpieczenia na bank. Cesja zabezpiecza interes banku: jeśli kredytowana nieruchomość ulegnie np. spaleniu lub zalaniu, bank odzyska pieniądze z polisy ubezpieczeniowej. Cesja praw ubezpieczenia jest częstym elementem umowy kredytu hipotecznego.

Cesja wierzytelności - przeniesienie wierzytelności. Dzięki cesji wierzytelności wierzyciel przenosi wierzytelność na osobę trzecią (np. bank sprzedaje dług firmie odzyskującej długi).

Deprecjacja - spadek wartości kursu waluty.

Dłużnik - osoba zobowiązana do określonego świadczenia na rzecz wierzyciela. W przypadku kredytu hipotecznego wierzycielem jest bank. Dłużnikiem jest klient, który wziął kredyt i zobowiązał się do jego spłaty.

EURIBOR - stopa procentowa kredytów oferowanych pomiędzy bankami w strefie euro (skrót od European Interbank Offered Rate). Stopa EURIBOR wyliczana jest na podstawie średniej największych banków strefy euro i stanowi podstawę wyliczania kredytów w euro.

Harmonogram płatności - terminarz płatności. Ustalany jest pomiędzy klientem a deweloperem w przypadku nowo budowanych mieszkań - jest ściśle powiązany z postępem prac budowlanych. Harmonogram płatności często bywa ustalany z bankiem, jeśli budowana nieruchomość jest kredytowana z kredytu wypłacanego w transzach - wypłata kolejnej transzy następuje po zamknięciu kolejnego etapu prac.

Hipoteka - forma zabezpieczenia roszczeń wierzyciela (banku) wobec dłużnika (kredytobiorcy) - ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości. Hipoteka jest wpisywana do księgi wieczystej. Wniosek do sądu o dokonanie takiego wpisu może być złożony przez właściciela nieruchomości lub bank. Wpis w księdze wieczystej oznacza dług ciążący na nieruchomości - każdy, kto np. będzie chciał ją kupić będzie wiedział, iż jest ona obarczona kredytem do spłacenia. Bank poprzez hipotekę zastrzega sobie prawo do ewentualnego zbycia nieruchomości w przypadku, gdy nie są spłacane raty za kredyt hipoteczny.

Hipoteka kaucyjna - hipoteka stanowiąca zabezpieczenie długu o nieustalonej wysokości.

Hipoteka zwykła - hipoteka stanowiąca zabezpieczenie długu o określonej wysokości.

Kapitał - kwota kredytu pożyczana przez bank (bez odsetek).

Karencja - czas od momentu wypłaty pieniędzy kredytobiorcy przez bank do momentu rozpoczęcia spłacania kredytu (wpłacenia pierwszej raty).

Karencja spłaty kapitału - czas, w którym klient nie spłaca rat kredytu (kapitału) a jedynie same odsetki (tzw. wakacje kredytowe).

Kredyt denominowany - kredyt zaciągnięty w walucie obcej przeliczony na złotówki według aktualnego kursu.

Kredyt hipoteczny - kredyt udzielony przez bank, zabezpieczony ustanowieniem hipoteki na nieruchonmości.

Kredyt konsolidacyjny - kredyt na spłatę kilku innych kredytów np. z tytułu kredytu mieszkaniowego, samochodowego, karty kredytowej czy zakupów na raty.

Kredyt refinansowy - kredyt udzielony na spłatę kredytu hipotecznego. Najczęściej jest zaciągany po to, by spłacić zaciągnięty wcześniej kredyt na korzystniejszych od niego warunkach.

Kredyt walutowy - kredyt zaciągnięty w walucie obcej. Wysokość pożyczonej kwoty, rat i odsetek ustalona jest w złotówkach, ale według wartości waluty kredytu, w której jest rozliczany (np. CHF, USD).

Księga wieczysta - urzędowy rejestr stanu prawnego nieruchomości (domu, mieszkania, działki). W Polsce księgi wieczyste zakładają i prowadzą wydziały ksiąg wieczystych sądów rejonowych. Zawierają informacje nt. lokalizacji nieruchomości, właścicieli, służebności i ustanowionych hipotek. Kredyt na mieszkanie lub działkę wpisywany jest do księgi wieczystej.

LIBOR - średnia stopa procentowa wyliczana dla określenia oprocentowania kredytów w walutach obcych (London Interbank Offered Rate). Potocznie wskaźnik jest nazywany ceną pieniądza w Europie. Na podstawie tej stopy banki wyliczają oprocentowanie kredytów nieszkaniowych w walutach. Stawka LIBOR podawana jest dla określonej waluty, np. LIBOR dolarowy. Niektóre banki wyliczają oprocentowanie za trzy miesiące (LIBOR 3M), inne na podstawie stopy za sześć miesięcy (LIBOR 6M) lub jednomiesięcznej (LIBOR 1M).

LTV - współczynnik wartości kwoty udzielonego kredytu hipotecznego do wartości nieruchomości bądź ceny jej sprzedaży (loan to value). LTV wynoszący 100 procent informuje, iż bank udzielił kredytu na 100 procent wartości nieruchomości.

Marża banku - zysk banku z udzielonego kredytu (ceną, jaką płaci kredytobiorca za to, że bank pożycza mu pieniądze). Marża jest zapisana w umowie i stanowi składnik oprocentowania.

Odroczenie płatności - udzielenie zgody przez bank na okresowe (zazwyczaj kilkumiesięczne) zaprzestanie przez dłużnika spłaty kredytu. Odroczenie płatności zazwyczaj jest udzielane w trudnej sytuacji życiowej dłużnika (utrata pracy, wypadek). W czasie odroczenia płatności odsetki nadal narastają.

Okres kredytowania - czas na spłatę kredytu: od podpisania umowy kredytowej lub wypłacenia pieniędzy przez bank do dnia całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami. W przypadku kredytów hipotecznych/miekszaniowych banki udzielają kredytów na okres od kilkunastu miesięcy do kilkudziesięciu lat.

Okres odsetkowy - okres, za który do raty kredytu doliczane są odsetki. Zazwyczaj rata i odsetki obliczane są co miesiąc.

Okres przejściowy - czas od momentu wypłaty pieniędzy przez bank do momentu przedstawienia bankowi wpisu do hipoteki na nieruchomości. Okres ten może trwać nawet kilka miesięcy, dlatego jest to dla banków okres podwyższonego ryzyka (już udzieliły kredytu, a jeszcze nie mają prawa do nieruchomości). W okresie przejściowym niektóre banki podnoszą oprocentowanie lub wymagają obowiązkowego ubezpieczenia kredytu (tzw. ubezpieczenie pomostowe).

Opłata za przewalutowanie - prowizja do zapłaty bankowi za zamianę waluty kredytu.

Opłata za wcześniejszą spłatę - kwota do zapłaty bankowi za spłatę kredytu (całości lub części) przed ustalonym w umowie terminem.

Opłaty manipulacyjne - opłaty bankowe np. za rozpatrzenie wniosku kredytowego czy wyliczenie zdolności kredytowej.

Oprocentowanie kredytu - roczna opłata dla banku za pożyczone pieniądze - koszt pożyczonych pieniędzy. Oprocentowanie częstokroć bywa określone przjrzyście, np. "WIBOR 6M + marża banku" .

Oprocentowanie stałe - oprocentowanie kredytu niezmienne, niezależne od sytuacji rynkowej (np. zmiany stóp procentowych, kursów, wskaźników). Niektóre banki pozwalają przy określonych warunkach i co pewien czas negocjować wysokość oprocentowania stałego.

Oprocentowanie zmienne - oprocentowanie kredytu uzależnione od sytuacji rynkowej. Najczęściej określane jest na podstawie wysokości stóp procentowych i wskaźników: EURIBOR, LIBOR, WIBOR.

Poręczenie - dodatkowe zabezpieczenie dla banku. Poręczyciel zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz z odsetkami, gdyby kredytobiorca nie spłacał go w ustalonym umową terminie. Alternatywą dla poręczenia jest przystąpienie do długu.

Promesa kredytowa - pisemna obietnica udzielenia kredytu przez bank. Promesa jest niekiedy wymagana przez dewelopera podpisującego z przyszłym kredytobiorcą banku umowy na kupno mieszkania.

Prowizja banku - opłata (jednorazowa) za udzielenie kredytu.

Przewalutowanie - zmiana waluty, w której rozliczany jest kredyt. Po przewalutowaniu pozostała do zapłaty kwota przeliczana jest na nową walutę.

Przystąpienie do długu - zobowiązanie grupy osób do spłaty kredytu wziętego przez jedną z nich: np. przystąpienie rodziców do kredytu dziecka - nieruchomość będzie dziecka, ale kredyt będzie wspólny.

Punkt bazowy - jedna setka punktu procentowego.

Punkt procentowy - wyrażenie stosowane dla określenia zmian oprocentowania. Wzrost o jeden punkt procentowy to wzrost o jeden procent.

Rata kapitałowa - część raty kredytowej obejmująca tylko spłatę pożyczonej kwoty (bez odsetek).

Rata kredytu - część kredytu, zazwyczaj spłacana raz w miesiącu. Rata kredytu składa się ze spłaty pożyczonego kapitału oraz z odsetek (częstokroć jest to nawet wyszczególnione na wyciągu). Raty kredytu mogą być malejące lub równe.

Rata odsetkowa - część raty kredytu obejmująca tylko spłatę odsetek (bez spłaty pożyczonej kwoty).

Raty malejące - raty, w których część kapitałówa jest stała, a część odsetkowa zmniejsza się z każdą kolejną ratą (odsetki są liczone od coraz mniejszej kwoty zadłużenia).

Raty równe (annuitetowe) - raty o stałej wysokości dla całego okresu kredytowania. W racie takiej z początku więcej jest części odsetkowej - potem wzrasta udział części kapitałowej.

Rynek pierwotny - mieszkania i domy nowo budowane, kupowane od deweloperów, spółdzielni czy osoób fizycznych.

Rynek wtórny - mieszkania i domy kupowane od poprzedniego właściciela (wcześniej posiadane lub zamieszkane).

Ryzyko kursowe - groźba zmiany wysokości kredytu i rat wynikająca z wahań kursu waluty, w której roliczany jest kredyt. Problem dotyczy kredytów walutowych. Jeśli waluta podrożeje, trzeba zapłacić więcej.

Ryzyko stopy procentowej - groźba zmiany wysokości rat kredytu wynikająca ze zmiany stóp procentowych na rynku pieniężnym.

Spread walutowy - różnica pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży waluty (między kursem wypłaty kredytu a kursem jego spłaty). Posiadacz kredytu walutowego musi spłacać również spread, bo bank wylicza mu kwotę kredytu po cenie skupu waluty w bankowym okienku (niższej), zaś ratę według ceny sprzedaży (wyższej). Spread walutowy to największy koszt ukryty kredytu hipotecznego.

Stopa procentowa banku - stopa oprocentowania kredytu ustalana przez zarząd banku - cena do zapłaty za kredyt. Stopa procentowa zazwyczaj zależy od aktualnej sytuacji rynkowej, np. wartości stóp procentowych.

Stopa referencyjna - stopa procentowa oferowana na rynku międzybankowym przez największe banki.

Transza - część kwoty kredytu wypłacana w ustalonym terminie. Kredyt mieszkaniowy zazwyczaj wypłacany jest w jednej transzy. Jeżeli mieszkanie lub dom jest w budowie, pieniądze wypłacane są w transzach.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego - dodatkowe zabezpieczenie stosowane przez banki przy udzieleniu kredytu na 100 procent wartości nieruchomości. Dodatkowe ubezpieczenie w postaci wyższego oprocentowania doliczane jest do tej części kwoty kredytu, którą bank zazwyczaj przyjmuje jako minimalny wkład własny (np. 20 procent).

Ubezpieczenie pomostowe - dodatkowe zabezpieczenie stosowane przez banki w okresie od wypłacenia pieniędzy na transakcję do momentu wpisania przez sąd hipoteki.

Umowa kredytowa - umowa zawierana pomiędzy kredytobiorcą a bankiem. Umowa określa warunki na jakich bank udziela kredytu. Bank wypłaca pieniądze i staje się wierzycielem. Kredytobiorca staje się dłużnikiem.

Umowa przedwstępna - umowa, w której kupujący i deweloper (na rynku pierwotnym) lub sprzedający (na rynku wtórnym) zobowiązują się do zawarcia notarialnej umowy kupna-sprzedaży nieruchomości. Umowa taka bywa niezbędna dla pozyskania kredytu w banku.

Wakacje kredytowe - możliwość wstrzymania spłaty rat kredytu na kilka miesięcy. Często kredytobiorca nie musi podawać powodów okresowego zaprzestania spłaty rat.

WIBOR - Warsaw Interbank Offered Rate - wskaźnik ceny pieniądza w Polsce. Jest to stopa procentowa, na jaką największe banki pożyczają złotówki innym bankom. WIBOR jest podstawą wyliczania oprocentowania kredytów udzielanych w złotówkach.

Wierzyciel - oprawniony do otrzymania świadczenia od dłużnika. W przypadku kredytu wierzycielem jest bank.

Wkład własny - kwota, jaką kredytobiorca sam wnosi do inwestycji: różnica między kosztami przedsięwzięcia a kwotą kredytu. Zazwyczaj obowiązuje zależność: im większy wkład własny, tym lepsze warunki kredytu.

Wskaźnik LtV - Loan to value Ratio. Stosunek wysokości kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej jego zabezpieczenie.

Zabezpieczenie kredytu - nieruchomości lub inne dobra stanowiące gwarancję spłaty kredytu.

Zdolność kredytowa - poziom dochodów umożliwiający spłatę rat - zdolność do spłaty rat kredytu wraz z odsetkami. Banki określają zdolność kredytową odejmując od pensji wszystkie stałe opłaty i koszty życia. Każdy bank indywidualnie określa zdolność kredytową, dlatego maksymalna kwota kredytu w zależności od banku może być inna.

Zmienna stopa procentowa - oprocentowanie kredytu, które może się zmieniać w czasie - suma stopy referencyjnej (np. zmieniających się WIBOR lub LIBOR) oraz marży banku.

 

 
O pieniądzach:
Trzeba brać pieniądze skąd się da, więc i od biednych. Biedni mają mało pieniędzy. Ale biednych jest dużo.
- Makaryn
 
Średnie kursy walut NBP
Notowania zsynchronizowane
z tabelą aktualnych średnich kursów walut NBP
kredyt mieszkaniowy | kredyt gotówkowy | kredyt samochodowy | pożyczka hipoteczna | kredyt hipoteczny dla firm | kredyt odnawialny dla firm | kredyt inwestycyjny dla firm
konto osobiste | konto młodzieżowe | konto firmowe | konto dla małych i średnich przedsiębiorstw
strona główna | o serwisie | nota prawna | kontakt